DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Deklaracja dostępności serwisu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie Spółka z o.o.
WOD-KAN ZELÓW zobowiązuje się zapewnić dostępność swoje strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych ma zastosowanie do strony internetowej WOD-KAN ZELÓW.
 • data publikacji strony internetowej: 2011-12-01
 • data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-12-01

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Strona internetowa nie posiada następujących ułatwień dla osób z niepełnosprawnością takich jak wersję kontrastową, możliwość zamiany rozmiaru tekstu.
Treści niedostępne:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików pdf nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część plików nie jest dostępnych w wersji edytowalnej,
 • serwis zawiera pliki będące skanami dokumentów lub zapisane w rożnych formatach, np. pdf, doc, itp.

Witrynę można obsługiwać za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
 • e-mail:
 • telefon:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.
Żądanie powinno zawierać:
 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu ich dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawiania tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku  gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej elementu i wskazuje alternatywny sposób odstępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • organ nadzorujący: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie,
 • adres: Mauryców 1a, 97-425 Zelów, e-mail: pk-zelow@wp.pl,
 • telefon: 44 634 13 06.
Copyright by "WOD.-KAN"